trimmed

Quarryman Script

Mairi MacAulay

The second last script from a series of 8 comedy monologues produced by mneTV, transmitted on Radio Nan Gaidheal in 2008. In the "Quarryman" we meet the quarry worker who loves his machines more than he loves any woman! His life revolves around his work and the love of his life Kirsty the Crusher!  This story was written by Duncan MacDonald and acting the part of the quarryman is Calum MacAulay. 


QUARRY MAN by Duncan Macdonald

FX: SOUND OF CAR ENGINE SWITCHING

FX: SOUND OF CIGARRETE BEING LIT.

1. DONNY: 'S e madainnean mar seo, fliuch is gun tlachd a tha ga cur nam chuimhne! (DRAWING IN CIGARETTE) Nise... feuch nach gabh thu sinn an taobh ceàrr  (EXHALE) – chan eil mi ga h-ionndrainn ann an dòigh sam bith! (INHALE- EXHALE)) Nuair a thuirt i a' Dhonny chaneil annad ach blaigeard 's tha mi gu math nas fheàrr às d' aonais Uill.... Hey .that’s life! Ach co-dhiù lìon i a baga,(INHALE AND COUGH)) Uill (EXHALE).... da bhaga. (COUGH)....Uill 's e bhan mhòr Luton le trailer a bh' ann leis an fhìrinn ise. Co-dhiù tharraing i. Literally.  (COUGH) Fhuair ise post code ùr, fhuair mise fois agus tha e doirbh a chreidsinn gu bheil bliadhna air a dhol seachad. (COUGH COUGH) Happy anniversary to me!

FX: SOUND OF CAR DOOR SLAMMING.

FX:  DONNY STARTS WHISTLING “SON YOU BE A BATCHELOR BOY AND THAT'S THE WAY TO STAY ... HAPPY TO BE A BATCHELOR BOY UNTIL MY DYING DAY...”

FX: SOUND OF PADLOCK BEING OPENED AND SHED DOOR OPENING

2. DONNY: (Sigh) sin mise a-nis. Tha iadsan an-seo fhathast co dhiù! Bheil fios dè Ghàidhlig cheart a th' air uillskinneann. “you’ll need your oilskins today, sunshine and heavy showers for the west coast!” a bh' aig an tè a bha a' bruidhinn mun aimsir anns a' mhadainn. Sinn mo bheatha, uisge agus grian!  Co-dhiù sin mise..latha eile agus a' dol fhathast!

FX: SOUND OF OILSKINS GOING ON AS HE TALKS

3. DONNY:  Tha mi dol a-null chun a' bhoireannach eile a tha nam bheatha – 's a tha an-seo fhathast. Còrdaidh i rut – beagan do bhràmair! Uill chan eil i beag idir.... Feumaidh tu a bhith as an aodach cheart mus tig thu faisg orra. Brògan, uillskinnean, clogaid, safety specs agus ear defenders. Gu math spadail! Oh... tha sinn ga chur nam chuimhne  -chan e spadail ach spaid! Chan fhaigh thu ro fhada as an obair seo às aonais spaid. Spadail le spaid!
 
FX: SOUND OF WALKING WITH OILSKINS ON

4. DONNY: Seall i fhèin ann an sin. Chirsty. Chirsty the Crusher eh?

FX: METALLIC CLANG AS HE SLAPS THE SIDE OF THE CRUSHER

5. DONNY: Nach i a tha bòidheach ann a solas na maidne! Chan urrainn dhut sinn a' ràdh mu dheidhinn a h-uile tè eh?  Ach as a h-uile dòigh eile tha i mar  bhoireannach sam bith - tòrr fuaim, daor ri ruith agus feumach air beagan TLC.

FX: ANOTHER SLAP ON CRUSHER

6. DONNY: Brùthadair cho mòr sa tha as an taobh sear. A h-uile sìon a tha mi a' toirt dhi tha i ga phronnadh.. Ach chan e faclan no misneachd a tha an tè seo ag obair air ge-tà, ach an stuth seo..

FX:  WE HEAR THE SOUND OF ROCK AGAINST ROCK

7. DONNY:   Clachan!
 
(GRADUALLY GETTING MORE EXCITED)A' tionndadh creag mhòr làidir na smùr! Mo ghaol ghaol air Chirsty an crusher! Tha thu airidh air bàrdachd. (RECITING IN A BARDIC STYLE) Le ceò dhorcha  air a’ shadail a-mach às do phìob, tha thu ag ithe a' chlach a tha sa hopper mhòr agad, agus a' pronnadh le na fiaclann mòr agad, agus gan cuir a-mach an taobh eile air na beltaichean mòr agad, na phìosan cho beag 's gun togadh (BEAT and QUIETLY) leanabh iad! Gun fallas!

DONNY RETURNS TO NORMAL DELIVERY

Tha thu bochd an diugh ge-tà nach eil? 'S tu làn meirg.

FX:  CLANG OF HAND AGAINST THE METAL TWICE. SOMETHNG CRACKS

8. DONNY: Oops duilich! Ach càraidh weld e!  Co-dhiù....Tha mi dà fhichead bliadhna a dh'aois agus tha mi air a bhith còmhla ris an tè seo airson deich bliadhna.  Tha sinn nas fhaide na bha mi pòsta! Agus gun bhreug eadar sinn fad na h-ùine sin.

FX: SLAPS CHIRSTY AGAIN. SOUND OF METAL HITTING METAL AND A SPRING SOUND

9. DONNY:  Ach bha e briste mu thràth! Chan eil feum sam bith aice air co-dhiù. Ach mar pòsadh sam bith tha rudan math mu dheidhinn agus rudan nach eil cho math.

(reflective)
 An latha chaidh an t-einnsean na theine, bheil cuimhne agad a Chirsty? Neo an  latha a' chaill mi mo phìosan sìos a hoppper aye.....Ach uaireannan eile tha mi cho pròiseil....

FX: SOUND OF CIGARETTE BEING LIT

10. DONNY:   Nuair a' chuir Sneggan peant ùr ort, bha thu mar “film star” le maise gnùis! Agus 's toill leam gu h-àraidh mar a tha thu a' cumail mo shliosaidan blàth sa gheamhradh, nuair a tha thu aig full revs...mi fhìn 's tu fhèin a' ghràidh, tha sin cho làidir ri creag! Agus a' bruidhinn air creag - bheir thusa creag mhòr do Chirsty choir agus bheir ise dhut clachan beaga air ais. Mar a thuirt mi - tha i mar boireannach anns a h-uile dòigh.

FX: SMALL STONES AND GRAVEL BEING SWEPT AWAY BY SPADE.

11. DONNY: Ma tha... an t-àm ann airson beagan TLC.  Tha tòrr chlachan beaga a' faighinn a-staigh fon “feeder belt” aig Chirsty bhochd.

FX: SOUND OF CLEANING AND  SCRAPING

12. DONNY: Tha e doirbh a chreidsinn gun dèanadh rud cho beag seo diofair ach sin e. Chan eil a spaid gu feum sam bith! Feumaidh mi dìreach sgrìobadh a' dhèanamh lem làmhan. Tha e math airson d’ ìnean a chumail goirid! Bha fìnean fada orra fhèin – ‘eil 'is agad, an tè leis an trailer agus am post code ùr –agus nach agam a bha am fios. Tha cuimhne agam nuair a thuirt mi rithe  rud beag bìdeach mun bhoireannach eile a bha mi a' faicinn.  Chuir sinn i clean às a rian. Bha mi fhathast nam aodach obrach nuair a leum i orm..’ S math gun robh clogaid orm. Cha mhòr nach tug i an ceann dhìom. Chuir mi orm safety glasses nuair a thoisich na fìnean a’ sgrìobadh a' feuchainn ri mo shùilean a' riabadh 's a' sabaid mar chàt.  Oh bha i fiery. Ach.....bha gaol agam orra aig aon àm. Phew ...tha blàths ann a-nis. Bheir mi dhìom a ‘ bhriogais uilskinn a tha seo. An uairsin gheibh mi beagan gluasad a dhèanamh fon a' bhelt seo.

FX: SOUND OF TROUSERS COMING OFF. MORE HUFFING AND PUFFING AND SCRAPING

Seall ... Rud beag mar sin. Is gann gum faic thu e às aonais glainne! Agus am burais agus an  trioblaid a thug e dhi . Feumaidh mi obrach beagan ge-tà...Daingitt. Tha mi air m’ ìne a ghlacadh air a' sprocket.... oouch. Co-dhiù tha e a-mach a-nis.

FX: SOUND OF PUFFING AS HE REMOVES SMALL STONE AND RISES.

13. DONNY: (huff puff) Siud am fear a chuir a h-uile sìon ceàrr. Is e an fheadhainn bheag a bhios a cuir caileag mar Cirsty ceàrr.
                                    Tha fios agam air a sin
                                    Ach cha thuig mi boireannaich gu brath!
                                    Nuair a bha mi fhinn si fhèin còmhla chanadh i rium
                                    (snappy loveless voice)
                                    “Donny chaineil thu a’gabhail uallach air car sam bidh as a phòsadh seo. Is e mise a tha a dèanamh a h-uile càl agus a gabhail a h-uile co-dhùnadh” Uill cha robh sin ceart! Bha mi an còmhnaidh ag aontachadh rithe! Common sense nach e! Easy life. (back to voice) “Chan eil beachd agad air càl sam bidh. Mise tha ceannachd am biodh, mise a tha ga dhèanamh, mise a tha deanamh sìd, mise a tha deanamh seo!  De do bheachd air sinn?” ars’ ise. “Chan eil fios agam” ars mise. Aig deireadh a’ chuis cha robh fios agam air càl idir idir. Cha robh fios agam co mi. Uill bha fios agam gur e Donny Peutan a bha thunam ach chaill mi sealladh orm fhinn ‘s...bheio ìos agad..identity..De Ghàidhlig a tha air identity? ..identityach?..ach chan eil sinn ceart. Agus chan eil e ceart gun tug ise an identityach agamsa bhuamsa. Agus se sinn mo bheachd!

SOUND OF FAG BEING OUT OF PACKET AND MATCH STRUCK.

Sinn de a tha ceàrr air an t-saoghal. Tha cus cumhachd aig na boireaneaich ‘s chan eil fhios aig na daoine de bu chòrr dhaibh a ‘dheanamh. As na seann làithean bha na daoine a’dol a’ mach a’ dh’obair agus cha robh na boireannaich ach aig an taigh ‘s gun aca ach coimhead as dèidh iad fhèin agus biadh a’ dheasachadh, an taigh a’chumail glann, aodach a’ nighe agus coimhead as dèidh achlqann ma bha ginn aice. Right? Nothing special. An duigh tha iad a’ fàgail an taigh ‘s a’dol a’mach a dh’obair fad an latha, tighinn dhachaidh sgìth ‘s ann taigh salach agus mi-sgiobalta, chan eil aodach glan agus chan eil fios aig an daoine, math tha fear aice – cuin a’bhios  a’dhinnear air a’ bhòrd!
HUGE EXHALE

Tha thu nas fheàrr as an aoineas oir neo a’dhol an taobh eile. Smaoineach mi fhèin air ..bheil ‘ios agad....ach..uill..cha robh e a’faireachdainn ceart. Religion is not for me! An uair sin tha iad a gabhail iongnadh carson a tha sin ag òl!   

 

FX: SOUND OF BOOTS ON METALLIC STEPS
FX: A SLOW,  LARGE INDUSTRIAL DEISEL ENGINE FIRES UP.

14. DONNY: Tha cuimhne agam aon latha bha mi air cus òl an oidhche roimhe agus bha mi caran bochd. Bha cuideigin air cù marbh a' chur dhan a' Chrusher gun fhios dhomh – ‘s cinnteach gur e obair deoch... Co dhiù thoisich i a' pronnadh agus ... Oh boy. Abair gun robh stuth annasach a' tighinn a-mach an taobh eile  Bha na clachan beaga làn gaoisid agus tha mi cinnteach gu robh iad a' comhartaich cuideachd! Bha mi gu math feumach air “Hair of the dog” mi fhinn às dèidh sin.

FX: SOUND OF CRUSHING ROCK AND DEISEL ENGINE.
FX: ENGINE SWITCHES OFF.

15. DONNY: Seall i fhèin a' tighinn leis an làraidh... Murdina Mauser. Tha 'n inneal aice cho glan ris an òr. Bi i a-mach leis a' pholish a' mhionaid a gheibh i cuidhteas an lot clach a tha seo. Tha fridge agus CD player sa chab aice....agus fiù 's crease air gach cas dhen  a' bhoiler suit aice.. Boireannaich!

Haoidh Murdina!...Fuirich bheir mi dhut hand leis a reversadh!

FX: SOUND OF LORRY STOPPING WITH AIR BRAKES HISSING

16. DONNY:   .....Right thugainn..

FX: BRAKES RELEASED AS LORRY REVERSES

17. DONNY:  (You’re alright) Yarr -a-roit..(2 secs beat). Yarr-a-roit.(2 secs beat).. yarr-a-roit..WHOA!

FX: BIG HISS OF AIR BRAKES

18. DONNY: Right missy! Lettem go!
 
FX: LORRY REVS INCREASE AS MURDO RELEASES THE LOAD OF ROCKS
FX: SOUND OF HEAVY ROCKS GOING INTO CRUSHER HOPPER

19. DONNY:   Haoidh ..m' uillskinnean!  Haoidh Murdina.....


FX:  VOICE DISAPPEARS INTO HIGHER REVS AND LOUD ROCK FALLS.

FX: FADE THROUGH TO SOUND OF CRUSHER WORKING

20. DONNY: Seall na jaws mòr aig Chirsty ag ithe a h-uile pìos creag. Chomp chomp chomp. Bha beul gu math mòr orra fhèin cuideachd....tè an trailer agus am post code agus an droch chainnt! Cha robh càil ach guidheachan uaireannan. Uill, mar as trice a h-uile latha. Uill an fhìrinn innse cha robh facail eile aice. (CHOMP CHOMP CHOMP sound of CRUSHER with ROCKS) Air leis na h-ear defenders  nuair a thòisicheas i. Tha cuimhn' agam aon oidhche 's mi air tighinn air ais às an taigh-sheinnse caran nas àite na bha dùi..co-dhiù.. thoisich i orm . Dhonny nach tu am ......(CHOMP CHOMP CHOMP of crusher)  chaneil thunnad ach ..(CHOMP CHOMP CHOMP)  's tu nad do .....(CHOMP CHOMP CHOMP). Uill an cuala tu a leithid?! Thuirt mise rithe thalla agus (CHOMP CHOMP CHOMP CHOMP)

FX: ENGINE STOPS WITH A JUDDER AND SOUND OF A HIGH PITCHED WHINE

21. DONNY:   Oh ...Chirsty....na can rium gu bheil thu briste a-rithist?


FADE OUT

FX: SOUND OF DISTANT QUARRY ACTIVITY AND  HINT OF BIRDSONG.

22. DONNY :  Tha cho math dhomh feitheamh gus an tig am fitter. 'S e spaid agam a' rinn an trioblaid,  dh'fhàg mi ro fhaisg air na sprockets i! Tha 'n uillskin agam air  milleadh a' dhèanamh cuideachd......B' fheàrr leam gun robh mi air mo bhriogais fhàgail orm! Gu h-àraidh a-nis ..tha an t-uisge a’ tòiseachadh! Ach chan eil ann ach fras! Uisge agus grian mar a' thuirt i sa mhadainn.  Fhad 's nach tèid e air mo phìosan.

FX : SOUND OF PLASTIC LIDDED  PIECE BOX OPENING

23. DONNY:  Càise a-rithist... nuair a bha i fhèin timcheall cho robh fios agam o latha gu latha de bh' agam! Aon latha còrn beef, an ath latha chicken liver pate. Uaireannan eile corn beef agus  chicken liver pate. Tha cuimhne agam aon latha chur i marmalade agus ugh air mo phìos. Cha robh e cho dona sa tha thu a' smaoineachadh. 'S e free range marmalade a bh' ann. (TAKES BITE OF SANDWICH)
Nuair a phòs sinn an toiseach thigeadh i a-nuas le mo phìos agus shuidheadh sinn le chèile air muin Chirsty..anns an dearbh “seat” a tha seo. Bhiodh sinn a' bleadraich agus ri fealladh-dha. (CHEW CHEW)....ach stad sin (SWALLOW). Aon trup thànaig i suas agus bha i an an trum truagh, bha mi air pana a' losgadh an oidhche roimhe leis an deoch ach co-dhiù  thoisich i orm. 'S i a' guidheachann san droch chainnt a-rithist. Cha robh mi ag èisteachd rithe an fhìrinn innse agus thoisich i aig àird a claigeann mu mo dheidhinn “Donny  this,  Donny that. Gonna Donny do that!” Chum mise orm ag ithe mo phìos – se banana agus uinnean a bh' ann mas e mo chuimhne. Co-dhiù bha i a' dol leis an droch chainnt agus eigh i rium nach e modh a bh' ann a bhith ag ithe mo bhiadh le ad orm!  Smaoinich! Rinn mi braidhm agus  theich i! Beginning of the end

FX: SOUND OF LORRY ARRIVING IN DISTANCE

24. DONNY:  Co-dhiù Seo Murdina Mauser a' tilleadh le tuilleadh. A' tilleadh le tuilleadh. Bàrdachd a tha sin! (BARDIC DELIVERY AGAIN) A Mhurdina a’ Mhauser, nach e mise Chaucer!

FX: SOUND OF ENGINE SWITCHING  OFF

25. DONNY:  Ma tha, bidh i fuireach airson greiseag. Cha tig duine sam bith a-mach a' choimhead air Chirsty ma tha i ro fhliuch. Tha thu briste airson an latha tha mi smaoineachadh!

FX: SOUND OF RAIN ON OILSKIN JACKET

26. DONNY:  Oh mo chreach 's mo thàinig.....Tha seo truagh. Agus seall i fhèin ag èisteachd ri cèol agus ag òl lemonade!

FX: MORE RAIN WITH SOUND GETTING HEAVIER

27. DONNY:   Thèid mi a' cheilidh air Murdina.......

DONNY SHOUTS

28. DONNY:  Fuirich far a bheil thu a' Mhurdina agus cuir an t-einseann air ais air!
(TO LISTENER) :

29. DONNY:  Right a’Chirsty tha mi falbh! See ya later Alligator!  Dùin an doras air do rathad a-mach!  Tha heater aig Murdina sa chab....

FX: SOUND OF DONNY SCOOTING DOWN THE METAL STEPS AND INTO THE DISTANCE.

END OF MONOLOGUE
 
*This is not the final edited version transmitted on Radio Nan Gaidheal.